gpp-heide
background_slide.jpg
gossip_girls_group_portrait_school_judging_people_behind_their_backs-772618

Uw privacy staat voorop

Bij de Gooise Psychologen Praktijk doen we er alles aan om uw privacy en gegevens te beschermen. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor u informatie op een beveiligde manier naar ons toe kunt sturen, net zoals bij bijvoorbeeld Telebankieren het geval is. Onze website voldoet aan de hoogste standaard.

Gaat er toch iets mis?

Behalve de wettelijke verplichtingen en al onze inzet kan het toch zo zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Daar hebben wij een Klachtenprocedure voor opgesteld. Bent u ontevreden over iets? Laat het dan uw directe behandelaar weten. Wij zullen altijd proberen te zorgen voor een goede afhandeling.

Recht op privacy

Een zorgverlener heeft wettelijk de plicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Uitsluitend de behandelend zorgverleners die direct bij de behandeling betrokken zijn, hebben inzage in de persoonlijke gegevens. Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt mag informatie verstrekt worden aan derden. Het recht op privacy houdt ook in dat medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Uw privacy zal  zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

Recht op een second opinion

De cliënt heeft het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen van een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer hij een oordeel of advies wil van een andere deskundige dan de eigen zorgverlener. Informeer wel bij zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Veilig opslaan en verzenden van informatie

Onze website is uitermate goed beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat alle informatie die u ons toe doet komen via de website beveiligd wordt verzonden. De informatie wordt ook beveiligd opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.

Klachten

Bij de Gooise Psychologen Praktijk zijn wij als behandelaars gehouden aan onze beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat u ons toevertrouwt tijdens de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim. U hebt recht op inzage in en correctie van uw gegevens en op verzet tegen het gebruik ervan. Zonder uw toestemming worden geen mededelingen gedaan aan derden. Wanneer een derde verzoekt om informatie, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Aan u wordt de beantwoording hiervan schriftelijk voorgelegd, waarna u voor akkoord dient te tekenen. U ontvangt een afschrift van de brief.

Klachtenregelement
De Gooise Psychologen Praktijk streeft ernaar om uw begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw specifieke wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig behandeld bent. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij u benaderen. Wij vinden het belangrijk dat u uw ongenoegen bespreekbaar maakt.

Zijn er klachten over de manier waarop uw behandelaar met u omgaat of over de behandeling op zich, dan adviseren wij u om dit met de behandelaar zelf bespreken. Het kan zijn dat er sprake is van een misverstand of miscommunicatie tussen u en de behandelaar. Dit kan vaak in een gesprek worden opgelost.

Mocht het toch niet lukken om de ontstane problemen tussen u en uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling door de beroepsvereniging  LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten)  of het NIP (Nederland Instituut voor Psychologen), afhankelijk van uw behandelaar.

Wanneer u er dan nog niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging.