Diagnostiek

Kort samengevat kunt u bij onze praktijk terecht voor diagnostisch onderzoek, psychologische behandeling en begeleiding wanneer er vragen of problemen zijn op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoeden en leren bij kinderen en jongeren en hun ouders.

Binnen onze praktijk doen wij onder andere onderzoek op de volgende gebieden:

Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Dyslexie

Dyslexie betekent dat een kind ernstige leerproblemen ervaart bij het leren lezen en spellen, waarbij de reguliere ondersteuning binnen het onderwijs voor te weinig vooruitgang heeft gezorgd in technische lees- en spellingsvaardigheden van het kind.

Meer informatie over de dyslexiezorg binnen onze praktijk vindt u op deze pagina.

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenprobleem dat vaak samengaat met andere beperkingen, zoals gebrekkig ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, geheugenproblemen, spellingsproblemen en gebrek aan inzicht. Dyscalculie en de daarbij horende beperkingen kunnen behoorlijke consequenties hebben voor een kind: het rekenen komt niet op gang of blijft achter en het kind kan last krijgen van emotionele problemen (bijvoorbeeld faalangst of weerzin tegen rekenen), omdat het merkt dat het allemaal niet zo makkelijk gaat als bij de andere kinderen.

 

Om dyscalculie vast te kunnen stellen zijn diverse gegevens nodig van u als ouders én van de school. Dit zal met u doorgenomen worden, voordat het traject zal worden opgestart. Binnen onze praktijk hebben wij alleen testmateriaal beschikbaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In de regel wordt een onderzoek naar dyscalculie niet vergoed door de gemeente.

Concentratieproblemen

Aandachtsproblemen kunnen bij alle kinderen en jongeren op allerlei momenten in hun ontwikkeling om verschillende redenen voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer een kind een periode niet lekker in zijn vel zit of recent een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. Dit is heel normaal en niet meteen een reden tot zorg. Daarnaast kunnen concentratieproblemen voorkomen doordat een kind overvraagd wordt door zijn/haar omgeving, omdat het lesstof op een te moeilijk niveau krijgt aangeboden of doordat het te weinig structuur en duidelijkheid krijgt.

 

Wanneer u als ouders zorgen hebt over de aandacht en concentratie van uw kind, dan kunnen we samen met u en de school kijken naar welke factoren in de omgeving en welke kenmerken van uw kind bijdragen aan de aandachtsproblemen. Onderzoek kan bestaan uit een gesprek met ouders, een gesprek met het kind, een schoolobservatie, een intelligentieonderzoek of aanvullende testinstrumenten. Uitgangspunt is te onderzoeken wat een kind nodig heeft om weer goed te functioneren. Indien de aandachtsproblemen het dagelijks functioneren langere tijd zeer ernstig belemmeren, wordt soms na onderzoek ADHD vastgesteld.

Gedragsproblemen

Kinderen en jongeren kunnen gedrag laten zien dat voor hun omgeving of voor zichzelf zeer storend is (bijvoorbeeld opstandig, agressief en ongehoorzaam gedrag). Dit kan zich uiten in: brutaal zijn, driftbuien hebben, de schuld buiten zichzelf leggen en vernielingen aanrichten. Kinderen kunnen daarbij op zoek zijn naar grenzen en jongeren in de puberteit kunnen zich hiermee afzetten tegen hun opvoeders. Ieder kind gedraagt zich wel eens opstandig. Wanneer dit echter langere tijd buiten proportie is, kunnen we samen met u door middel van onderzoek meer zicht krijgen op het ontstaan van het gedrag en de factoren die het gedrag in stand houden. Vandaaruit kunnen we ontdekken wat ervoor nodig is om het gedrag af te laten nemen.

Autismespectrumstoornis (ASS)

Autismespectrumstoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. De term ‘spectrum’ geeft aan dat er een grote variatie is in de manier waarop autisme zich uit. Bij kinderen met autisme verloopt de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen anders dan bij kinderen zonder autisme. De informatie die via de zintuigen binnenkomt, wordt op een andere manier verwerkt, waardoor zij de wereld rondom hen heen op een andere manier waarnemen. Hierdoor is er sprake van een anders verlopende sociaal-emotionele ontwikkeling, een gebrekkige ontwikkeling in taal en communicatieve vaardigheden en een minder flexibele manier van denken. Daarnaast laten kinderen met autisme vaak een herhaling in gedragspatronen zien (bijvoorbeeld zeer beperkte interesses en stereotiep motorisch gedrag).

 

Het onderzoek naar autisme kan bestaan uit een gesprek met ouders, een gesprek met het kind, een schoolobservatie en aanvullend testonderzoek.

Sociaal-emotionele problemen

Wanneer kinderen gehinderd worden in hun ontwikkeling en ouders signalen zien van sociaal-emotionele problemen, kan het zinvol zijn om in kaart te brengen waar de problemen vandaan komen. Voorbeelden van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn:

 

 • Onzekerheid, angstig gedrag
 • Somberheid, stemming
 • Moeite in de omgang met anderen
 • Weinig zelfvertrouwen, weinig weerbaarheid

Sociaal-emotionele problematiek kan het gevolg zijn van:

 • Trauma
 • (Complexe) rouw
 • Echtscheiding
 • Groepsdruk en/of pestproblematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Somatoforme en eetproblematiek
 • Systeemproblematiek

Gezin, opvoeding en ouder-kind interactie

Wanneer er problemen spelen in een gezin, kunnen we samen met jullie onderzoeken welke patronen deze problemen veroorzaken en in stand houden. Het onderzoek wordt gericht op het functioneren van het kind/de jongere binnen het gezin en de onderlinge relaties van de gezinsleden.