Diagnostiek

Kort samengevat kunt u bij onze praktijk terecht voor diagnostisch onderzoek, psychologische behandeling en begeleiding wanneer er vragen of problemen zijn op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoeden en leren bij kinderen en jongeren en hun ouders.

Binnen onze praktijk doen wij onder andere onderzoek op de volgende gebieden:

Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Dyslexie

Klik hier voor meer informatie over Dyslexiezorg

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis die vaak samengaat met andere beperkingen zoals gebrekkig ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, geheugenproblemen, spellingproblemen en gebrek aan inzicht. Dyscalculie en de daarbij horende beperkingen kunnen behoorlijke consequenties hebben voor het kind: het rekenen komt niet op gang of stagneert, of het kind krijgt last van emotionele problemen (bijvoorbeeld faalangst of weerzin tegen rekenen) omdat het merkt dat het allemaal niet zo makkelijk gaat als bij de andere kinderen.

Om de diagnose dyscalculie te kunnen vaststellen zijn diverse gegevens nodig van u als ouders én van de school. Dit zal met u doorgenomen worden voordat het traject zal worden opgestart.

Binnen onze praktijk hebben wij testmateriaal beschikbaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In de regel wordt een dyscalculie onderzoek niet vergoed door de gemeente.

Concentratieproblemen, zoals ADHD en ADD

ADHD is een Engelse afkorting en staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel Aandachtstekort-Stoornis met Hyperactiviteit. ADHD kent drie kernsymptomen (aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit), waardoor onderscheid kan worden gemaakt in drie vormen ADHD.

– Het overwegend onoplettende beeld: deze kinderen en jongeren hebben vooral moeite met de aandacht en concentratie. Ze zijn snel afgeleid en vergeetachtig.

– Het overwegend hyperactieve-impulsieve beeld: hierbij zien we vooral druk en impulsief gedrag. Deze kinderen en jongeren lijken nooit stil te kunnen zitten, praten vaak en veel en verstoren andermans gesprekken of bezigheden.

– Het gecombineerde beeld: dit komt het meest voor en wordt gekenmerkt door problemen met aandacht en concentratie en druk, beweeglijk en impulsief gedrag.

Wanneer een vermoeden is van AD(H)D, kunnen ouders hun kind aanmelden bij de praktijk. In een intakegesprek kijken wij gezamenlijk naar de hulpvraag en welk soort diagnostiek hierbij nodig is. Onderzoek kan bestaan uit een gesprek met ouders, een gesprek met het kind, een schoolobservatie, een intelligentieonderzoek en aanvullend testdiagnostiek.

Gedragsproblemen

Kinderen en jongeren met gedragsproblemen laten vaak gedrag zien dat voor de omgeving of voor zichzelf storend is. Dit gedrag kan bestaan uit een combinatie van opstandig, agressief en ongehoorzaam gedrag. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn: brutaal, driftbuien, de schuld buiten zichzelf zoeken, vernieling en brutaal gedrag. Kinderen zijn op zoek naar grenzen en jongeren in de puberteit kunnen zich afzetten tegen hun opvoeders. Ieder kind gedraagt zich wel eens opstandig, maar als dit buiten proportie is, is het raadzaam om middels onderzoek meer zicht te krijgen op het ontstaan van de gedragsproblemen.

Autisme spectrum stoornissen (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. De term spectrum geeft aan dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. Bij kinderen met autisme is de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen verstoord. De informatie die via de zintuigen binnenkomt wordt op een andere manier verwerkt, waardoor zij de wereld rondom hen heen op een andere manier waarnemen. Hierdoor is sprake van een afwijkende sociaal-emotionele ontwikkeling, een gebrekkige ontwikkeling in taal en communicatieve vaardigheden en niet soepel denken. Daarnaast laten deze kinderen vaak een herhaling in gedragspatronen zien (denk hierbij aan beperkte interesses en stereotiep motorisch gedrag).

Onderzoek kan bestaan uit een gesprek met ouders, een gesprek met het kind, een schoolobservatie, en aanvullend testdiagnostiek.

Sociaal-emotionele problemen

Wanneer kinderen gehinderd worden in hun ontwikkeling en ouders signalen zien van sociaal emotionele problemen, kan het zinvol zijn om in kaart te brengen waar de problemen vandaan komen. Voorbeelden van problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling zijn:

 • Onzekerheid, angstig gedrag
 • Somberheid, stemming
 • Moeite in de omgang met anderen
 • Weinig zelfvertrouwen, weinig weerbaarheid

Sociaal-emotionele problematiek kan het gevolg zijn van:

 • Trauma
 • (Complexe) rouw
 • Echtscheiding
 • Groepsdruk en/of pestproblematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Somatoforme en eetproblematiek
 • Systeemproblematiek

Gezin, opvoeding, ouder-kind interactie

Wanneer er problemen spelen in een gezin, onderzoeken wij welke patronen deze problemen veroorzaken en in stand houden. Onderzoek wordt gericht op het functioneren van het kind/de jongere binnen het gezin en de onderlinge relaties van de gezinsleden.