Registraties

Binnen onze praktijk zijn alle werknemers verbonden aan het desbetreffende Kwaliteitsinstituut. Voor de orthopedagogen is dit de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en voor psychologen het Nederlands Instituut van Psychologen  en het Nederlands kwaliteitsregister Jeugd en voor de psychotherapeuten de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierdoor zijn we gebonden aan de beroepscodes en eisen voor praktijkvoering.

 

Dossier en privacy

Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw behandelaar over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

 

Toestemming voor diagnostiek en/of behandeling bij kinderen en jongeren:

  • Kinderen tot 12 jaar: Door beide gezaghebbende ouders moet toestemming worden verleend. Wanneer ouders zijn gescheiden, is toestemming van beide (gezaghebbende) ouders in de vorm van een handtekening vereist.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar: Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten, naast toestemming van beide gezaghebbende ouders, zelf akkoord geven.
  • Jongeren vanaf 16 jaar: Er is geen toestemming van de ouders meer noodzakelijk.

 

Recht op informatie

Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf. Voor meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking, klik hier 

 

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met uw eigen behandelaar te bespreken. Vaak gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Komt u er samen met uw behandelaar niet uit, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat zodat onze klachtenfunctionaris kan proberen uw klacht te verhelpen of een oplossing te vinden. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich met uw klacht tot de betreffende beroepsvereniging wenden. Ook staat het u vrij om naar een andere behandelaar te vragen. Klik hier voor onze kachtenprocedure.

 

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebbenIn het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Uiteraard voldoen de psychologen van de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd hier aan.

Alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd haar werk georganiseerd heeft kunt u vinden in ons GGZ kwaliteitsstatuut dat op afspraak in te zien is op onze praktijk aan de Jan van Brakelstraat 4 te Huizen.