Meldcode

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht met een vernieuwd afwegingskader.

Wat houdt het afwegingskader in?
Het afwegingskader biedt een professional 5  afwegingen die hem ondersteunen om in een concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen en of hij zelf hulp kan bieden of organiseren. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm.

De  stappen van de verbeterde Meldcode:

 • Stap 1: Signalen in kaart brengen
 • Stap 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
 • Stap 3: Gesprek met cliënt
 • Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling
  • Blijft het (vermoeden van) huiselijk geweld / kindermishandeling bestaan?
  • Is er sprake of een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
 • Stap 5: Neem twee beslissingen:
  • 1: Is melden noodzakelijk?
  • 2: Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Deze factsheet meldcode is de opbrengst van een leertafel met professionals uit het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals én Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.

Ook onze praktijk heeft deelgenomen aan deze leertafel, tijdens deze leertafel is kennis en ervaring uitgewisseld en is besproken wat wel en niet werkt in het proces van melden, hoe professionals/melders hun afwegingskader in de meldcode kunnen gebruiken en wat wenselijk is in het contact tussen melder en Veilig Thuis.