DyscalculieLeerproblemenScholen

Veel kinderen en jeugdigen ondervinden problemen met rekenen. Een deel van hen vertoont dyscalculie: een rekenstoornis die niet te herleiden is tot tekorten in de algemene intelligentie of tot een zintuiglijke handicap en die te onderscheiden is van andere reken-leerproblemen. De diagnostiek en behandeling van dyscalculie vereist specifieke deskundigheid van gedragsdeskundigen (orthopedagogen/psychologen).

Twee collega’s van ons, Nynke Tomà – Veurman en Elsbeth Hospes – van der Waerden, hebben onlangs de postacademische cursus diagnostiek van dyscalculie gevolgd via het kwaliteitsinstituut dyscalculie (KiD)! Ook staan we nu bij het KiD geregistreerd. Hierdoor kunnen we dyscalculie diagnosticeren op zowel onderkennend als verklarend niveau, een indicatie-analyse maken en praktische adviezen aan ouders en school geven. Tevens zijn wij op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent wet- en regelgeving.

Belangrijk voor scholen:
Voor scholen is het belangrijk om het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) te gebruiken, deze is hier gratis te downloaden. Dit omdat diagnostiek pas kan plaats vinden als school voldoende extra begeleiding heeft geboden (net zoals bij dyslexie).

Feitjes over dyscalculie:

  • Dyscalculie is een stoornis met biologische basis
  • 2 tot 3 procent van de leerlingen hebben dyscalculie
  • Er bestaat comorbiditeit tussen dyslexie en dyscalculie
  • Er zijn aanwijzingen dat dyscalculie een erfelijke basis heeft
  • De directeur van een school heeft bevoegd gezag en bepaalt welke voorzieningen toegestaan worden bij CITO en andere toetsen
  • Bij de CITO eindtoets is in ieder geval extra tijd toegestaan

 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!