Wachtlijsten GGZ

De Gooise Psychologen Praktijk doet er alles aan om u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn. Toch ontstaan er helaas wachttijden. De actuele wachtlijsten voor een eerste gesprek staan altijd op de website vermeld.

Zorgverzekering

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

De enige uitzondering is de VGZ vanwege het aan ons toegezegde budget. Hierdoor kunnen wij de wachttijd voor clienten van deze verzekeraar niet altijd goed inschatten en kunt u het best contact opnemen met de praktijk voor verdere informatie.


Actuele wachtlijst Gooise Psychologen Praktijk

(laatst bijgewerkt februari 2018)

 

Kind en jeugd
Een eerste gesprek wordt binnen 10-12 weken gerealiseerd.

 

Generalistische Basis GGZ
Een eerste gesprek wordt binnen 4-6 weken gerealiseerd.

 

Gespecialiseerde GGZ
Aanmeldingenstop. In januari 2018 zal er worden besproken of de wachtlijst weer kan worden geopend.

 

De Gooise Psychologen Praktijk hanteert geen wachtlijst nadat u voor een eerste gesprek geweest bent tot het starten met de behandeling. U kunt zich telefonisch aanmelden of via de site.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Generalistische Basis GGZ

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarieven. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico € 385,– per persoon in totaal. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ  voor stoornissen met een lage complexiteit en risico met een lichte (kort), matige (middel) of ernstige (intensief) of chronische problematiek – en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Niet alle behandelingen van alle klachten meer vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, licht depressieve klachten, lichte angstklachten,  burn-out, verwerkingsproblemen en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Verwijzing
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

Een verwijzing van de huisarts (met enkele alternatieven in gespecificeerde situaties).

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt:

• Uitspraak (van een vermoeden) van een aandoening welke op de DSM-IV lijst staat.
• Dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat.
• De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB code

De datum van verwijzing moet vóór de datum van de eerste afspraak liggen.

Er is sprake van een DSM IV stoornis die daarnaast behoort tot de door het CVZ tot de verzekerde zorg gerekende stoornissen. Alle overige zorg is onverzekerde zorg. De behandelmethode moet een volgens het CVZ tot de verzekerde zorg behorende behandelmethode zijn. Is er geen sprake van een DSM IV stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kan er een particulier traject gevolgd worden via een zogenaamd ‘Overig Product’ (OVP).

In plaats van op consultbasis wordt er nu gedeclareerd op prestatiebasis. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek wordt ingeschat wat voor behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief) en worden er verschillende tarieven gehanteerd. Er bestaat een maximum tijd voor het aantal minuten dat aan uw behandeling besteed mag worden.

De behandeling bestaat directe tijd, de tijd die uw behandelaar besteedt aan direct contact met u, (dus uw gesprek, contacten per e-mail en telefoon,e-health, skype etc). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die uw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek met u, of voor het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van uw testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

In de praktijk zal het merendeel van de behandelingen vooral bestaan uit gesprekken. Om die reden hebben wij als een richtlijn dit teruggerekend naar een aantal gesprekken per product.

• Basis GGZ Kort: BK,   (ongeveer 2 tot 5 gesprekken)
• Basis GGZ Middel: BM, (ongeveer 5 tot 8 gesprekken)
• Basis GGZ Intensief: BI, (ongeveer (8 tot 12 gesprekken)
• Basis GGZ Chronisch: BC, (tot ongeveer 12 gesprekken)

In het intakegesprek bij uw psycholoog wordt o.a. besproken hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder ‘verzekerde zorg’ valt.

Specialistische GGZ

Wat is specialistische psychologische zorg?
Bij de Gooise Psychologen Praktijk wordt naast de eerstelijnspsychologische zorg eveneens de mogelijkheid geboden voor specialistische GGZ (S-GGZ) of psychotherapie. Deze zorg richt zich op het behandelen van meer gecompliceerde en zwaardere problemen. Deze behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever dan de eerstelijnszorg.
Dit is geen eerste keuze bij het bestaan van psychische klachten, maar kan in sommige gevallen tot meer resultaat leiden, bijvoorbeeld wanneer eerdere psychologische behandeling geen verbetering gaf.

Kosten
Om voor vergoeding voor specialistische zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of de GGZ nodig. Daarop moet duidelijk worden vermeld dat het om een verwijzing voor specialistische GGZ gaat. De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), een systeem waarmee u behandelgegevens worden geregistreerd. Met de meeste verzekeringen zijn hiervoor contracten afgesloten. In 2015 geldt er geen eigen bijdrage voor de specialistische zorg.

Psychologisch onderzoek

Naast behandelen is ook psychologisch onderzoek (diagnostiek) één van de taken van een psycholoog. Net als een arts moet ook een psycholoog duidelijk zien te krijgen waar klachten vandaan komen, hoe ze in stand gehouden worden en wat oorzakelijke factoren en gevolgen van de klachten zijn. Dit kan leiden tot een diagnose en een analyse van de klachten die bij kan dragen aan de verdere behandeling.

Diagnostiek staat op de voorgrond in de eerste contacten met een psycholoog. Meestal zal de psycholoog in het gesprek proberen een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, maar vaak zal er ook gebruik worden gemaakt van testmateriaal (vragenlijsten). Over het algemeen volstaat het om een aantal vragenlijsten door te cliënte in te laten vullen, waarna de psycholoog deze lijsten scoort en bespreekt met de cliënt. Soms is het echter nodig om uitgebreider testdiagnostiek uit te voeren. Ook dit is mogelijk binnen onze praktijk.

Wanneer psychologisch onderzoek?
Bij gerichte vragen op het gebied van:

 • Intelligentie
 • Persoonlijkheid
 • Beroepskeuze
 • Neuropsychologische problemen
 • Leerstoornissen
 • Dyslexie / Dyscalculie

Bij vragen vanuit de werkgever of uitkeringsinstantie op het gebied van:

 • Arbeidsgeschiktheid
 • Reïntegratiemogelijkheden
 • Belastbaarheid

Kosten
Kosten voor kort diagnostisch psychologisch onderzoek en ook uitgebreider psychologisch onderzoek kunnen worden vergoed vanuit de vergoedingen voor de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ indien er sprake is van een verwijzing van de huisarts. Dit geldt voor zowel kinderen/jongeren als volwassenen. Niet alle psychologische onderzoeken worden vanuit de verzekering vergoed. Indien u hier vragen over hebt kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze particuliere tarieven voor psychologisch onderzoek vindt u hier.

Leerstoornissen

Onderzoek en behandeling van leerstoornissen

De Gooise Psychologen Praktijk werkt nauw samen met de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd (www.gooisepraktijk.nl). Hier werken meerdere psychologen en orthopedagogen die ervaring hebben in het verrichten van psychologisch onderzoek op het gebied van persoonlijkheid, intelligentie, aandacht, geheugen, ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Daarnaast bieden zij verschillende vormen van begeleiding en behandeling van kinderen en jeugdigen en hun ouders.

Onze psychologen zijn lid van het NIP en zijn o.a. geregistreerd als GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog, eerstelijnspsycholoog.

Indien er sprake is van leerproblemen kunt u uw kind aanmelden bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd: 035-5231111. Het traject ziet er als volgt uit:

 • Aanmelding middels telefoonnummer 035-5231111
 • Invullen aanmeldformulier en toestemmingsformulier
 • Intakegesprek
 • Testonderzoek
 • Verslaglegging
 • Eindgesprek

Voor meer informatie: bezoekt u de site van de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugdwww.gooisepraktijk.nl

Arbeid en Gezondheid

Vanaf 1997 is de Gooise Psychologen Praktijk gevestigd in het Gooi. Binnen de organisatie werken we met meerdere psychologen die zich in de loop der jaren gespecialiseerd hebben op verschillende terreinen waaronder arbeid en gezondheid. Daarom kunnen we verschillende diensten bieden op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, preventie en arbeidsgerelateerde klachten.

De maatschappelijke druk om te presteren wordt steeds groter. Tegelijkertijd stelt het werk voortdurend hogere eisen. De balans tussen draagkracht en draaglast kan daardoor verstoord raken. Met alle gevolgen van dien, voor zowel de werknemer als de werkgever.

Een belangrijk deel van het ziektevezuim en de arbeidsongeschiktheid in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten. Het kan daarbij gaan om klachten die met het werk samenhangen, maar ook moeilijkheden in de privé-sfeer of een combinatie van beide. Expertise om deze problematiek te begeleiden staat steeds meer in de belangstelling, maar is niet altijd beschikbaar of bereikbaar

De Gooise Psychologen Praktijk biedt een combinatie van diensten. In die zin onderscheidt de Gooise Psychologen Praktijk zich van andere organisaties.

U kunt zowel als particulier of als organisatie bij ons terecht. De dienstverlening is modulair opgebouwd. Zij kan altijd flexibel, in wisselende combinaties en op maat gesneden worden ingezet. De diensten van GPP kunnen variëren van een eenmalig adviesgesprek tot intensieve kortdurende psychologische interventies voor individuele werknemers.
Binnen GPP bieden wij kortdurend en resultaatgerichte begeleiding.

Kenmerken
– Kwaliteit: enkel ervaren, deskundige, geregistreerde psychologen(NIP)
– Transparantie: de dienstverlening is modulair opgebouwd waarbij in alle gevallen vooraf afspraken worden gemaakt over de vorm van de dienstverlening
– Maatwerk: op basis van een introductiegesprek wordt een persoonlijk traject samengesteld (Plan van Aanpak)
– Korte lijnen: één case-manager
– Multidisciplinair: binnen één centrum verschillende expertises

Wat heeft GPP te bieden
Een traject kan bestaan uit één of meerdere modules.

Onderzoek

 • intelligentie
 • competenties
 • beroepskeuze
 • persoonlijkheidsonderzoek

Begeleiding

 • coaching
 • reïntegratiebegeleiding
 • behandeling

Training

 • persoonlijke effectiviteit
 • assertiviteit
 • burnout preventie
 • stressmanagement
 • mindfulness

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die zoekt naar de meest bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen. De mediators van de Gooise Psychologen Praktijk zijn getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt bij het vinden van een oplossing. De mediator is onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. De mediator helpt het probleem op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken. Dan is er ruimte om te zoeken naar oplossingen die voor beide partijen aantrekkelijk zijn.

Mediation heeft zich bewezen. Rechtbanken verwijzen steeds meer naar mediators om lange juridische procedures te voorkomen. Bij vechtscheidingen worden partners meer en meer naar een mediator verwezen.

Neem contact op met je psycholoog

Wil je er samen uitkomen of heb je gewoon een vraag over mediation? Bel dan voor een afspraak of stuur een e-mail.

Groepstrainingen

De Gooise Psychologen Praktijk biedt samen met de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd diverse trainingen voor kinderen / jongeren en volwassenen. Soms is het effectiever om in een groep aan bepaalde klachten te werken. Het blijkt dat het prettig is om te merken dat je niet de enige bent, om steun te ontvangen en om je problemen te kunnen delen. Daarbij is het grootste voordeel van groepstrainingen dat je met elkaar kunt oefenen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Klachtgebieden waarbij groepstrainingen effectief kunnen zijn:

 • Onzekerheid en assertiviteitsproblemen
 • Somberheid en depressie
 • Angst- en paniekklachten
 • Piekeren
 • Problemen van kinderen in de omgang met leeftijdsgenootjes
 • Faalangst

De trainingen worden gegeven door één of twee psycholo(o)g(en) of orthopedagogen en bestaan over het algemeen uit 10 zittingen van 90 minuten. De trainingen worden gegeven in onze groepsruimte in Gezondheidscentrum De Driesten in Eemnes of op de Jan van Brakelstraat in Huizen.