Diagnostiek dyslexie
Er wordt gestart met het onderzoek (diagnostiek). Dit bestaat uit een intakegesprek met ouders, gevolgd door twee testochtenden voor uw kind.
Er wordt onderzoek gedaan naar intelligentie, lezen/spellen, dyslexie gerelateerde cognitieve vaardigheden en mogelijke alternatieve verklaringen (taal, geheugen, aandacht, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling).
Het verslag van het onderzoek wordt met ouders besproken in een adviesgesprek.

Behandeling dyslexie
De behandeling van kinderen met dyslexie richt zich op gekoppelde verwerking van spraakklanken en letters/woorden: automatisering van de klank-tekenkoppeling en woordherkenning. Het doel is om uw kind een zo’n hoog mogelijk niveau van lees- en schrijfvaardigheid te laten halen, dat past bij zijn/haar leeftijd en levensomstandigheden (functionele geletterdheid). De behandeling bestaat uit inhoudelijke modules die planmatig en systematisch zijn opgebouwd. Aandacht voor individuele kenmerken is hierbij erg belangrijk. We maken gebruik van de methodiek Taal in Blokjes (voor zowel lezen als spellen). Deze methode gaat uit van de klanken van de taal en werkt met klankregels. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt.

Opbouw en duur behandeling
Een behandeltraject begint altijd met een uitgebreid startonderzoek bij uw kind. Op deze manier willen we de beginsituatie in kaart brengen en aansluiten bij wat uw kind al weet. Dit beginonderzoek zal zo’n 2 sessies in beslag nemen. Aan de hand van dit onderzoek wordt een behandelplan geschreven voor een jaar (ongeveer 40 sessies). Hierin worden de lange termijn doelen beschreven. Na 20 sessies zal er een tussentijdse evaluatie plaats vinden en aan het einde van het behandeltraject zal een uitgebreid eindonderzoek gedaan worden. Dit om te bekijken of de doelen zijn behaald en om de vorderingen verder in kaart te krijgen. Tijdens de behandelingen zelf zal goed in de gaten worden gehouden of de begeleiding aanslaat en of de methode past bij uw kind. Als hierover twijfels ontstaan, nemen we contact met u op en kijken we wat we verder kunnen bieden. Eén behandelsessie duurt drie kwartier per week. Er wordt van u en uw kind verwacht om thuis ook aan de slag te gaan. Het liefst iedere dag ongeveer 10-15 minuten, door middel van het maken van huiswerk en (samen) lezen van boeken.

Evaluatiemomenten
De behandeling kent twee vaste evaluatiemomenten. In het begin van het behandelingstraject, zal eerst bekeken worden middels een startonderzoek op welk niveau uw kind op dit moment zit wat betreft lezen en spellen. Aan de hand van dit onderzoek zal een behandelplan met lange termijn doelen gemaakt worden. Om goed in de gaten te kunnen houden of de behandeling aan slaat bij uw kind, zullen er regelmatig korte testjes worden afgenomen en na 20 sessies zal er een tussentijdse evaluatie plaats vinden. Uiteraard zult u goed op de hoogte worden gehouden van alle (tussentijdse) bevindingen. Tijdens het eindonderzoek zullen dezelfde onderzoeken weer worden afgenomen als het startonderzoek, zodat inzichtelijk wordt wat precies de vorderingen van uw kind zijn. Hiervan zal een verslag worden geschreven en met u worden doorgenomen tijdens een eindgesprek. Tijdens dit eindgesprek is er ook ruimte om met u door te nemen wat u verder nog kan doen (evt. aanschaf hulpmiddelen) en het beantwoorden van vragen van uw kant.

Afsluiting behandeling
Er zijn meerdere redenen om de behandeling af te sluiten:

  • Als het behandeldoel is bereikt en uw kind een prestatie heeft bereikt die volgens de normen kan worden geïnterpreteerd als liggend in het normale bereik (het natuurlijke criterium);
  • als het hele behandelprogramma (40 sessies) is doorlopen of wanneer het einde van de gestelde behandelperiode (altijd 1 jaar) is bereikt;
  • bij geen of onvoldoende resultaat;
  • bij hardnekkige non-compliance (veelvuldige afwezigheid en/of niet uitvoeren van oefeningen);
  • op uitdrukkelijk verzoek van uw kind en/of van u als zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers.

School
Contact met school vinden wij erg belangrijk. Dit om uw kind zo optimaal mogelijk te kunnen laten profiteren van de extra geboden hulp. Aan u als ouders vragen we hier mee in te stemmen en de contactgegevens van de leerkrachten door te geven aan de behandelaar van uw kind.

Kwaliteit en privacy
Voor onze werkwijze volgens wij de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 en in de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.
Het onderzoek en de behandeling zullen uitgevoerd worden door een orthopedagoog of psycholoog, onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog. Onze praktijk is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en onze medewerkers hebben naast hun reguliere opleiding aanvullende opleidingen/cursussen gevolgd op het gebied van dyslexie.
Voorafgaand aan een traject vragen wij beide ouders een toestemmingsverklaring voor diagnostiek/behandeling te ondertekenen. Ook in geval van een scheiding dienen beide ouders deze verklaring te ondertekenen. Wij benadrukken dat beide gezaghebbende ouders recht hebben op informatie omtrent het traject van hun kind.
In onze werkzaamheden zijn wij gebonden aan ethische regels die in de beroepscode (NIP en NVO) staan. Hieronder valt geheimhouding. Alle verstrekte informatie behandelen wij als strikt vertrouwelijk en wordt niet zonder nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.